لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : آواز ایرانی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00
چهارشنبه 16:00 18:00

خروج

آواز ایرانی

آواز ایرانی

نام استاد : سید حسین جعفری

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

-- ریال

تاریخ شروع دوره : 1395/12/01

تاریخ پایان دوره : 1396/02/01

ظرفیت باقیمانده : 8

ثبت نام