لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : آواز ایرانی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 14:00 14:29
چهارشنبه 14:30 14:59
چهارشنبه 15:00 15:29
چهارشنبه 15:30 15:59
چهارشنبه 16:00 16:29
چهارشنبه 16:30 16:59
چهارشنبه 17:00 17:29
چهارشنبه 17:30 17:59
یک شنبه 15:00 15:29
یک شنبه 15:30 15:59
یک شنبه 16:30 16:59
یک شنبه 17:00 17:29
یک شنبه 17:30 17:59

خروج

آواز  ایرانی

آواز ایرانی

نام استاد : طیبه جوربنیان

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام