لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : تار - سه تار
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 15:00 15:29
شنبه 15:30 15:59
شنبه 16:00 16:29
شنبه 16:30 16:59
شنبه 17:00 17:29
شنبه 17:30 17:59
شنبه 18:00 18:29
شنبه 19:00 19:29
شنبه 19:30 19:59
سه شنبه 17:30 17:59
سه شنبه 18:00 18:29
سه شنبه 18:30 18:59
سه شنبه 19:00 19:29
سه شنبه 19:30 19:59
سه شنبه 17:00 17:29

خروج

تار - سه تار

تار - سه تار

نام استاد : علی فرزادی پور

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام