لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : سنتور
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
پنج شنبه 12:00 12:29
پنج شنبه 12:30 12:59
پنج شنبه 13:00 13:29
پنج شنبه 13:30 13:59
پنج شنبه 14:00 14:29
پنج شنبه 14:30 14:59
پنج شنبه 15:00 15:29
پنج شنبه 15:30 15:59
پنج شنبه 16:00 16:29
پنج شنبه 16:30 16:59
پنج شنبه 17:00 17:29
پنج شنبه 17:30 17:59

خروج

سنتور

سنتور

نام استاد : امید محسنی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام