لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : تار -سه تار - آهنگسازی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 15:00 15:45
یک شنبه 15:46 16:31
یک شنبه 18:50 19:35

خروج

تار -سه تار - آهنگسازی

تار -سه تار - آهنگسازی

نام استاد : رضا نجارزاده

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام