لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : تار -سه تار - آهنگسازی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 16:00 16:29
یک شنبه 17:00 17:29
یک شنبه 17:30 17:59
یک شنبه 18:00 18:29
یک شنبه 18:30 18:59
یک شنبه 19:00 19:29
یک شنبه 19:30 19:59
یک شنبه 15:30 15:59
یک شنبه 20:00 20:29

خروج

تار -سه تار - آهنگسازی

تار -سه تار - آهنگسازی

نام استاد : رضا نجارزاده

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام