لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : موسیقی کودک
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 14:30 14:59
شنبه 16:30 16:59
شنبه 17:00 17:29
شنبه 17:30 17:59

خروج

موسیقی کودک

موسیقی کودک

نام استاد : مرجانه رمضانیان

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام