لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : تنبک
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 14:00 14:29
یک شنبه 14:30 14:59
یک شنبه 15:00 15:29
یک شنبه 15:30 15:59
یک شنبه 16:00 16:29
یک شنبه 16:30 16:59
یک شنبه 13:30 13:59
یک شنبه 13:00 13:29
شنبه 17:00 17:29
شنبه 17:30 17:59
شنبه 19:00 19:29

خروج

تنبک

تنبک

نام استاد : سعید جلالیان

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام