لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : تنبک
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 10:00 10:29
دوشنبه 10:30 10:59
دوشنبه 11:00 11:29
دوشنبه 11:30 11:59
دوشنبه 12:00 12:29
دوشنبه 12:30 12:59
دوشنبه 13:00 13:29
دوشنبه 13:30 13:59
دوشنبه 14:00 14:29
دوشنبه 14:30 14:59
دوشنبه 15:00 15:29
دوشنبه 15:30 15:59
دوشنبه 16:00 16:29
یک شنبه 15:00 15:29
یک شنبه 15:30 15:59
یک شنبه 16:30 16:59

خروج

تنبک

تنبک

نام استاد : سعید جلالیان

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام