لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : سنتور
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 16:00 16:29
چهارشنبه 18:00 18:29
چهارشنبه 19:00 19:29
چهارشنبه 19:30 19:59

خروج

سنتور

سنتور

نام استاد : سپیده غفاری

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام