لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : سنتور
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 15:00 15:29
چهارشنبه 15:30 15:59
چهارشنبه 19:00 19:29
یک شنبه 15:00 15:29
یک شنبه 15:30 15:59
یک شنبه 16:00 16:29
یک شنبه 16:30 16:59
یک شنبه 17:00 17:29
یک شنبه 18:00 18:29
یک شنبه 18:30 18:59
یک شنبه 19:00 19:29
یک شنبه 19:30 19:59

خروج

سنتور

سنتور

نام استاد : سپیده غفاری

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام