لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : گیتار
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 17:30 17:59
سه شنبه 18:00 18:29
سه شنبه 14:00 14:29

خروج

 گیتار

گیتار

نام استاد : مجید الکایی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام