لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : گیتار
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 16:30 16:59
سه شنبه 18:00 18:29
سه شنبه 15:30 15:59
سه شنبه 20:00 20:29
سه شنبه 20:30 20:59
سه شنبه 21:00 21:29
سه شنبه 13:30 13:59
سه شنبه 22:00 22:29
سه شنبه 21:30 21:59
چهارشنبه 16:30 16:59
چهارشنبه 18:00 18:29
چهارشنبه 19:00 19:29
چهارشنبه 19:30 19:59
چهارشنبه 14:30 14:59
چهارشنبه 13:30 13:59

خروج

 گیتار

گیتار

نام استاد : مجید الکایی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام