لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : ویالن
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 15:30 15:59
سه شنبه 14:00 14:29
سه شنبه 16:00 16:29
سه شنبه 15:00 15:29
سه شنبه 21:00 21:29

خروج

ویالن

ویالن

نام استاد : حمید خاکفر

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام