لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : ساز دهنی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
چهارشنبه 16:00 16:29
چهارشنبه 16:30 16:59
چهارشنبه 17:00 17:29
چهارشنبه 17:30 17:59
چهارشنبه 18:00 18:29
چهارشنبه 18:30 18:59
چهارشنبه 19:00 19:29
چهارشنبه 19:30 19:59

خروج

ساز دهنی

ساز دهنی

نام استاد : صبا کیهانی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام