لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : کمانچه
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
دوشنبه 16:00 16:29
دوشنبه 16:30 16:59
دوشنبه 17:00 17:29
دوشنبه 17:30 17:59
دوشنبه 18:00 18:29
دوشنبه 18:30 18:59
دوشنبه 19:00 19:29
دوشنبه 19:30 19:59

خروج

کمانچه

کمانچه

نام استاد : احسان زند

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام