لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : آواز کلاسیک ، پاپ و سلفژ
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 10:00 10:29
شنبه 10:30 10:59
شنبه 11:00 11:29
شنبه 11:30 11:59
شنبه 12:00 12:29
شنبه 12:30 12:59
شنبه 13:00 13:29
شنبه 13:30 13:59
شنبه 14:00 14:29
شنبه 14:30 14:59
شنبه 15:00 15:29
شنبه 17:00 17:29
شنبه 18:30 18:59
شنبه 19:00 19:29
شنبه 19:30 19:59
دوشنبه 12:30 12:59
دوشنبه 16:00 16:29
دوشنبه 16:30 17:00
دوشنبه 13:00 13:29
دوشنبه 14:00 14:29
دوشنبه 12:00 12:29
دوشنبه 10:00 10:29
دوشنبه 11:00 11:29
شنبه 10:00 10:29
شنبه 19:00 20:00
دوشنبه 17:30 17:59
دوشنبه 15:30 16:30
دوشنبه 17:00 17:29
دوشنبه 15:00 15:29
دوشنبه 14:30 14:59
دوشنبه 15:30 15:59
دوشنبه 13:30 13:59
شنبه 19:00 19:29
شنبه 20:00 20:29
دوشنبه 11:30 11:59
شنبه 20:30 20:59

خروج

آواز کلاسیک ، پاپ و سلفژ

آواز کلاسیک ، پاپ و سلفژ

نام استاد : سعید شکوهی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام