لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : تار-سه تار-تنبور
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
شنبه 10:00 10:29
شنبه 10:30 10:59
شنبه 11:00 11:29
شنبه 11:30 11:59
شنبه 12:00 12:29
شنبه 12:30 12:59
شنبه 13:00 13:29
شنبه 13:30 13:59
شنبه 14:00 14:29
شنبه 14:30 14:59
شنبه 15:00 15:29
شنبه 16:00 16:29
شنبه 17:30 17:59
شنبه 19:00 19:29
شنبه 19:30 19:59
چهارشنبه 10:30 10:59
چهارشنبه 11:00 11:29
چهارشنبه 11:30 11:59
چهارشنبه 12:00 12:29
چهارشنبه 12:30 12:59
چهارشنبه 13:00 13:29
چهارشنبه 13:30 13:59
چهارشنبه 14:00 14:29
چهارشنبه 14:30 14:59
چهارشنبه 15:00 15:29
چهارشنبه 18:00 18:29
چهارشنبه 19:00 19:29
چهارشنبه 19:30 19:59
پنج شنبه 10:00 10:29
پنج شنبه 10:30 10:59
پنج شنبه 11:00 11:29
پنج شنبه 11:30 11:59
پنج شنبه 12:30 12:59
پنج شنبه 13:00 13:29
پنج شنبه 13:30 13:59
پنج شنبه 14:00 14:29
پنج شنبه 14:30 14:59
پنج شنبه 15:00 15:29
پنج شنبه 15:30 15:59
پنج شنبه 16:00 16:29
پنج شنبه 16:30 16:59
پنج شنبه 17:00 17:29
پنج شنبه 17:30 17:59
پنج شنبه 18:00 18:29
شنبه 20:30 20:59
شنبه 20:00 20:29
پنج شنبه 19:30 19:59
شنبه 21:00 21:29
شنبه 20:00 20:29
پنج شنبه 11:00 11:29
پنج شنبه 18:30 18:59
پنج شنبه 19:00 19:29
شنبه 16:00 16:29
شنبه 16:30 16:59
شنبه 17:00 17:29
چهارشنبه 17:29 17:59
چهارشنبه 18:00 18:29
چهارشنبه 14:00 14:29
پنج شنبه 14:00 14:29
شنبه 19:00 19:29
شنبه 19:30 19:59
چهارشنبه 18:00 18:29
شنبه 18:00 18:29
شنبه 18:30 18:59
پنج شنبه 13:00 13:29
چهارشنبه 15:30 15:59
چهارشنبه 16:00 16:29
چهارشنبه 16:30 16:59
پنج شنبه 11:00 11:29
پنج شنبه 11:30 11:59
پنج شنبه 11:30 11:59
شنبه 14:00 14:29
شنبه 14:30 14:59
شنبه 15:30 15:59
شنبه 16:00 16:29
شنبه 16:30 16:59
شنبه 17:00 17:29
شنبه 17:30 17:59
شنبه 18:00 18:29
شنبه 19:30 19:59
پنج شنبه 13:00 13:29
شنبه 13:00 13:29
پنج شنبه 13:00 13:29
پنج شنبه 14:00 14:29
چهارشنبه 17:00 17:29
چهارشنبه 15:00 15:29
پنج شنبه 11:00 11:29
شنبه 10:30 10:59
پنج شنبه 10:30 10:59
پنج شنبه 13:30 13:59
پنج شنبه 10:30 10:50
شنبه 12:30 12:59
پنج شنبه 12:30 12:59
پنج شنبه 14:00 14:29
پنج شنبه 12:00 12:29
پنج شنبه 10:00 10:29
چهارشنبه 14:30 14:59
پنج شنبه 10:00 10:29
پنج شنبه 16:30 16:59
پنج شنبه 16:00 16:29
چهارشنبه 16:00 16:29
چهارشنبه 14:30 14:59
پنج شنبه 12:00 12:29
پنج شنبه 15:00 15:29
شنبه 13:30 13:59
شنبه 16:30 16:59
چهارشنبه 16:30 16:59
پنج شنبه 09:30 09:59
شنبه 17:30 17:59
پنج شنبه 15:30 15:59
پنج شنبه 14:30 15:00
شنبه 15:30 15:59
شنبه 15:30 15:59
چهارشنبه 20:00 20:29
پنج شنبه 17:00 17:29
چهارشنبه 20:30 21:00
پنج شنبه 10:30 10:59
چهارشنبه 17:30 17:59
شنبه 20:30 20:59
چهارشنبه 18:30 18:59
چهارشنبه 19:00 19:29
چهارشنبه 19:30 19:59
چهارشنبه 17:00 17:29
یک شنبه 15:00 15:29
یک شنبه 15:30 15:59
یک شنبه 16:00 16:29
یک شنبه 19:30 19:59

خروج

 تار-سه تار-تنبور

تار-سه تار-تنبور

نام استاد : محمد ذوالنوری

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام