لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : آواز ایرانی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 19:00 19:29
سه شنبه 19:30 19:59
سه شنبه 20:00 20:29
سه شنبه 21:00 21:02
سه شنبه 20:30 20:59
سه شنبه 18:00 18:29
سه شنبه 17:30 17:59
سه شنبه 18:30 18:59
سه شنبه 19:30 19:59
سه شنبه 19:30 19:59
سه شنبه 18:00 18:29
سه شنبه 18:30 18:59

خروج

آواز ایرانی

آواز ایرانی

نام استاد : جمشید پورمهر

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

-- ریال

تاریخ شروع دوره : 1395/12/01

تاریخ پایان دوره : 1396/02/01

ظرفیت باقیمانده : 11

ثبت نام