لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : آواز ایرانی
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30
سه شنبه 18:30 20:30

خروج

آواز ایرانی

آواز ایرانی

نام استاد : جمشید پورمهر

پایه : موسیقی

نوع دوره : گروهی

-- ریال

تاریخ شروع دوره : 1395/12/01

تاریخ پایان دوره : 1396/02/01

ظرفیت باقیمانده : -13

ثبت نام