لیست دوره های موسسه

زمان بندی تشکیل دوره : دوتار-دیوان-تار-سه تار-دف
توضیحات :

انتخاب زمانروز تشکیلتاریخ تشکیلزمان شروعزمان پایان
یک شنبه 14:00 14:29
یک شنبه 14:30 14:59
یک شنبه 15:00 15:29
یک شنبه 15:30 15:59
یک شنبه 16:00 16:29
یک شنبه 16:30 16:59
یک شنبه 17:00 17:29
یک شنبه 17:30 17:59
یک شنبه 18:00 18:29
یک شنبه 18:30 18:59
یک شنبه 19:00 19:29
یک شنبه 19:30 19:59

خروج

دوتار-دیوان-تار-سه تار-دف

دوتار-دیوان-تار-سه تار-دف

نام استاد : مینا موسوی

پایه : موسیقی

نوع دوره : خصوصی

-- ریال

ثبت نام